[Oslo] Innkalling: Generalforsamling NVG 12. juni kl. 18 i F1

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu May 13 16:02:46 CEST 2010


Generalforsamling i NVG (Nettverksgruppa) holdes i F1 (IT Syd) kl 18, 
lørdag den 12. juni 2010. Dagen ble valgt fordi det er vårens siste 
eksamensdag på NTNU.

Etter generalforsamlingen blir det sosialt samvær med film.

Minner om at hvis du ikke kan møte opp, kan du avgi skriftlig 
forhåndsstemme - dette gjelder både valg til verv og andre saker. 
Dette sier reglene våre om generalforsamling og frister til saksliste:

2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.

  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.

  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.

  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.

  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.

  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.

  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.

  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.

  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.

  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.


More information about the Oslo mailing list