[Oslo] Generalforsamling 16. november 2012 kl 18:15 i F1 (filmkveld etterpå)

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Tue Oct 23 14:59:11 CEST 2012


Det blir generalforsamling i NVG fredag den 16. november 2012, kl 18:15 
i F1, IT-Syd. Auditoriumet er bestilt.

Etterpå tar vi en filmkveld eller noe slikt.

Faste saker er :
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret informerer, godkjenning av budsjett og regnskap
Valg av leder, styre og valgkommité

Meld andre saker til styret senest 2. november.

Endelig saksliste, og budsjett og regnskap foreligger senest 9. november.

Tenk gjerne på om du selv, eller noen du kjenner, kunne tenke seg et 
styreverv. btd og thomasr er valgkommité.

Dette sier vedtektene om generalforsamlingen:

2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.
 
  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.
 
  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.
 
  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.
 
  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.
 
  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.
 
  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.
 
  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.
 
  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.
 
  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.

--
Vennlig hilsen
Gunnar René Øie
Leder, NVG


More information about the Oslo mailing list