[Trondheim] Referat generalforsamling 20091218

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Dec 18 22:46:02 CET 2009


Se vedlagte PDF for tabeller

--

Generalforsamling i Nettverksgruppa ved NTNU (NVG) 18. desember 2009

Avholdt i auditorium R1 kl 18:00

1: Valg av ordstyrer og referent

Referent: gunnarre
Ordstyrer: ix

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innsigelser.
Ble innkalt på news, motd, epost, IRC, websiden. Tavlen er revet ned 
ifm. med ombygging i IT-bygget.

3. Styret informerer: regnskap, budsjett m.m.

Denne høsten har vi fått nye medlemmer, og holdt sosiale og faglige 
arrangementer.

Installasjonsaften 2009-09-08

Innføring i programmering med Qt 2009-10-26

Filmkveld fredag 2009-11-06

Omvisning på tungregneanlegget 2009-11-24

Styret mener dette har vært vellykket, og bør videreføres neste år.

Drift holder på med å sette opp en maskin - Sprocket - som skal 
erstatte Hagbart.

Vi og Online skal rydde på maskinrommet - dvs. flytte maskiner mellom 
reoler, slik at det blir mer oversiktlig; og Online skal sette inn 
rack som også vi får bruke.

Styret holder også på med å rydde opp i nøkkeltilganger.

Drift har nytt websystem på gang.

Vi har fått en IBM AIX-maskin som vi kan mekke på.

Budsjett fra forrige GF for året 2009, sammenlignet med endelig 
resultat:

Inntekter
Regnskap

Budsjett

3100 Medlemskontingent
4 450,00

10 000,00

3450 Sponsorinntekter
0,003900 Diskplass
250,00

250,00

8000 Renteinntekter
0,00

22,00

Sum
4 700,00

10 272,00


Utgifter
4000 Varekjøp
931,93

12 500,00

7350 Sosiale utgifter
351,50

1 000,00

8150 Bankgebyrer
93,00

150,00

8300 Andre utgifter
539,40

2 500,00
Utgifter ifm. aktivitetsøkning
8400 Ekstraordinære utgifter
0,00Sum
1 915,83

16 150,00


Resultat
2 784,17

-5 878,00


Balanse
Ved periodens
 start
Ved periodens
slutt
Differanse

1900 Postbank konto
17 260,56
19 934,73
2 674,17

1910 Sparebank konto
747,55
747,55
0,00

1950 Penger i kassen
0,00
10,00
10,00

2400 Gjeld til andre
4 870,00
4 870,00
0,00

1500 Fordringer
0,00
100,00
100,00


Totalbalanse:

15922,28Noter til regnskap:

3100: Kasserer anmerker at vi ikke har purret på kontingent, og trolig 
vil få inn mer hvis vi purrer. Kasserer har oppdatert brukerdatabasen, 
slik at dette arbeidet blir forenklet.

4000: Utgiftene til varekjøp er mindre enn budsjettert, fordi innkjøp 
av ny virtualiseringsserver ble utsatt til neste år.

8300: Størstedelen av "Andre utgifter" er brukt til arrangementer. 
Dette flyttes over til 7350 Sosiale utgifter neste år.

Budsjett for 2010:


Inntekter
Regnskap

Budsjett

3100 Medlemskontingent
0,00

10 000,00

3450 Sponsormidler
0,00

10 000,00

3900 Diskplass
0,00

250,00

8000 Renteinntekter
0,00

20,00

Sum
0,00

20 270,00


Utgifter
4000 Varekjøp
0,00

15 000,00

7350 Sosiale utgifter
0,00

4 000,00

8150 Bankgebyrer
0,00

100,00

8300 Andre utgifter
0,00

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter
0,00Sum
0,00

20 100,00


Resultat
0,00

170,00

Noter til budsjett:

4000: Innkjøp av virtualiseringsserveren som ble utsatt til 2010; med 
i posten er også andre innkjøp av utstyr som harddisker og lignende.

7350: Vi skal ha flere og større arrangementer, derfor økes denne 
posten i forhold til forrige år.

3450: Vi akter å søke kulturstyret/SiT om sponsormidler i 2010.

Regnskap godkjent og budsjett vedtatt ved akklamasjon.


4. Valg av leder, styre og valgkomité

Leder, styre og valgkomité står alle på valg.

Det finnes ingen innstilling fra valgkomitéen.

Valg av leder:
Kandidater: gunnarre

Enstemmig vedtatt.

Valg av styre:

Styret foreslår at neste semesters styre blir på 4 personer + 
varamedlemmer.
Generalforsamlingen er enig i det.
3 personer skal velges (fordi leder allerede er valgt), pluss 
varamedlemmer.

Knut Magnus Kvamtrø (ix)
Bjørn Torkel Dahl (btd)
David Kaasen (kaasen)

Valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer

Kandidater:
Aleksander Heintz (alxandr)
Thomas Rinnan (thomasr)
Eirik Løhaugen Fjærbu (elf)

Det må stemmes for å bestemme 1. og 2. vara.

Resultat av avstemning:

1. varamedlem: Aleksander Heintz (alxandr)
2. varamedlem: Eirik Løhaugen Fjærbu (elf)

Valgkomité:
Thomas Rinnan (thomasr)
Hanne Moa (taliesin)

Valgkomité godkjent ved akklamasjon.


Møtet heves kl 20:02

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gf20091218.pdf
Type: application/pdf
Size: 48046 bytes
Desc: not available
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20091218/7aed2b5f/attachment-0001.pdf 
-------------- next part --------------More information about the Trondheim mailing list