[Trondheim] Generalforsamling NVG tentativt satt til 18. desember 2009 kl. 18:00

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 27 23:06:35 CET 2009


Generalforsamling i NVG (Nettverksgruppa) tentativt satt til 18. 
desember 2009 kl. 18:00 i auditorium R1 eller F1.

F1 ble bestilt, men rom-administrasjonen flyttet oss til R1 i 
Realfagbygget.

Hvis noen har innvending på dato og tid, send beskjed til styret at nvg.ntnu.no 
 eller si ifra på styremøtet på mandag.

Dette sier reglene våre om generalforsamling og frister til saksliste:


2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.

  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.

  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.

  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.

  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer 
for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.

  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.

  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse 
må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.

  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og 
må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.

  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.

  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.


More information about the Trondheim mailing list