[Trondheim] Referat generalforsamling 11. november 2011

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 11 20:40:27 CET 2011


Se vedlagte referat (kladd)

Generalforsamling (halvårsmøte) i Nettverksgruppa 11. november 2011

1: Valg av ordstyrer og referent
Referent: gunnarre
Ordstyrer: ix

Godkjent ved akklamasjon.

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Budsjett og regnskap ble lagt ut noen timer før generalforsamlingen. 
Neste gang bør vi ha dette med i endelig saksliste en uke før.
Generalforsamlingen ble annonsert på news, epost-listene, motd og IRC.
3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

Vi har planlagt mediesenter og virtualiseringstjener. Maskinvaren til 
sistnevnte har begynt å bli levert. Nytt kjøleskap er også under innkjøp.

Maskinparken har ikke hatt store problemer siden forrige 
generalforsamling. Den nye filtjeneren sprocket har fungert bra. Det er 
likevel en del gammel maskinvare som kjører noen sentrale tjenester, og 
når virtualiseringstjeneren kommer i drift og er stabil, kan vi flytte 
noen av disse tjenestene over på den.

Internfaktureringen for arealer på NTNU skal legges om til ny modell 
neste år. Hvordan dette evt. vil påvirke NVG må neste styre undersøke 
nærmere.
Regnskap for 2011 sammenlignet med budsjett:

Regnskap for:
NettverksgruppaPeriode:
2011


Utgangspunk: Beholdning konti pr:

Dagens dato:
11.11.2011

08.12.2010


Inntekter
Regnskap

Budsjett

3100 Medlemskontingent
15 560,00

20 000,00

3450 Sponsormidler
200,00

0,00

3900 Diskplass
650,00

750,00

8000 Renteinntekter
41,13

21,00

Sum
16 451,13

20 771,00


Utgifter
4000 Varekjøp
1 796,24

25 000,00
Innkjøp av virtualiseringsserver mm.
7350 Sosiale utgifter
318,00

4 000,00

8150 Bankgebyrer
2,00

50,00

8300 Andre utgifter
135,00

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter
0,00Sum
2 251,24

30 050,00


Resultat
14 199,89

-9 279,00


Balanse
Ved periodens
 start
Ved periodens
slutt
Differanse

1900 Postbank konto
38 722,94
52 811,83
14 088,89

1910 Sparebank konto
948,55
949,55
1,00

1950 Penger i kassen
0,00
0,00
0,00

2400 Gjeld til andre
10,00
10,00
0,00

1500 Fordringer
0,00
110,00
110,00


Totalbalanse:

53861,38Merknader: Vi har bestilt maskinvare til virtualiseringstjener, men alle 
delene har ikke kommet ennå. Vi fører videre innkjøpskostnadene til 
neste regnskapsår.

Salen foreslår at Sparebank1-kontoen stenges neste år.

Budsjett for 2012:


Inntekter
Budsjett
3100 Medlemskontingent
18 000,00
3450 Sponsormidler
0,00
3900 Diskplass
750,00
8000 Renteinntekter
21,00
Sum
18 771,00


Utgifter

4000 Varekjøp
32 000,00
7350 Sosiale utgifter
4 000,00
8150 Bankgebyrer
50,00
8300 Andre utgifter
1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter

Sum
37 050,00


Resultat
-18 279,00Godkjent ved akklamasjon
Regnskap 2011 sammenlignet med budsjett


4. Regel-endring i "Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner"

Tittel endres til «Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner og 
tjenester».

Ny seksjon legges til:

4. Brukersubdomener.

  NVG tilbyr subdomener i formen <brukernavn>.NVG.ORG til sine
  medlemmer. Medlemmene har selv ansvaret for driftingen av sonene.

  En maskin eller tjeneste som står på et slikt subdomene, omfattes
  ikke i kraft av dette alene av NTNUs IT-reglement eller NVGs
  privatmaskinreglement. Andre forhold, som for eksempel at de
  befinner seg på NTNUs/NVGs nett, kan meføre at de omfattes av de
  nevnte reglementene.

  Subdomener må ikke brukes til noe som kan bringe NVG i vanry. 
Driftsgruppen
  eller styret kan deaktivere subdomener som skaper tekniske eller andre
  problemer.

Godkjent ved akklamasjon.
5. Valg av leder, styre og valgkomité
Leder (valgt for et helt år):
Gunnar René Øie (gunnarre)

Styre (valgt for halvår):
Knut Magnus Kvamtrø (ix)
David Kaasen (kaasen)
Aleksander Heintz (alxandr)

Vara-medlemmer:
1. vara: Bjørn Torkel Dahl (btd)
2. vara: Eirik Løhaugen Fjærbu (elf)

Valgkomité:
Thomas Rinnan (thomasr)
Gunnar René Øie (gunnarre)


Møtet hevet 19:35

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gf_20111111.pdf
Type: application/pdf
Size: 49129 bytes
Desc: not available
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20111111/342a4136/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list