[Oslo] Regnskap (Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa 19. mars 2015)

Gunnar RenŽé Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Wed Mar 18 17:52:37 CET 2015


Her er regnskapet oppsummert for 2014, sammenlignet med budsjettet for 
2014. Vedlagt er også referat fra forrige generalforsamling.

Styret har fått hele regnskapet, inkludert omposteringer.

DnB har begynt å trekke 80 kroner per måned. Vi tror dette skyldes at de 
ikke vil gi oss mer enn to gratis brukere i nettbankløsningen deres.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gf20141107.pdf
Type: application/pdf
Size: 79626 bytes
Desc: not available
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/oslo/attachments/20150318/9facdb79/attachment-0002.pdf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Regnskap NVG 2014_oversikt.pdf
Type: application/pdf
Size: 41220 bytes
Desc: not available
Url : http://nvg.ntnu.no/pipermail/oslo/attachments/20150318/9facdb79/attachment-0003.pdf 


More information about the Oslo mailing list