[Trondheim] Referat fra generalforsamling tirsdag 3. desember

Gunnar RenŽé Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Feb 24 16:37:42 CET 2014


Se vedlagt PDF for bedre tabeller.

https://www.dropbox.com/s/vbiixu8nvxspnd5/gf20131203.pdf

Generalforsamling (halvårsmøte) i Nettverksgruppa, 03. desember 2013
1: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Christer Bru
Referent: Gunnar René Øie
Godkjent ved akklamasjon
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sted ble flyttet fra EL5 til EL6. Det ble kalt inn på epost-lister, 
motd, Facebook, IRC, og
saksliste ble også sent ut på usenet (News).
3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
– Nettsiden har blitt oppdatert til Mediawiki
– Vi har ventet på nytt rom; det er egentlig tildelt av NTNU Eiedom, men 
det har
drøyet med å få effektuert det. Det ser ut til å bli i Gamle Elektro, 
bak EL3. AV-
tjenesten og IME er begge positivt innstilt til denne løsningen. Hvis 
det er noen
forbedringer på rommet som universitetet ønsker at vi skal dekke, er
Generalforsamlingen positivt innstilt til dette.
– Vi har hatt noen dugnader, som har fungert bra.
– Vi har hatt filmkveld, som også var vellykket.
– Kurs har vi ikke rukket å gjennomføre i høst, men planlegger å holde 
noen til høsten
2014, og kanskje våren også.
– Lageret mister vi til jul, så vi ser på å få flyttet ting ned i 
kjelleren på IT-Syd, samt ta
med oss noe til Elektrobygget, samt kaste/gi bort mer ting.
– Online, PVV og NVG skal kanskje omorganisere maskinrommet til rack-
konfigurasjon.
– Aktiviteten har dette semesteret blitt svært hemmet av at vi ikke har 
noe rom.
– Vi har fått ny kontoløsning, men har ikke fått utbetalingspapirer på 
en stund. Dette
må vi få ordnet hos DNB – vi vil ha det elektronisk. (Følger også opp 
med NTNUs
posttjeneste.)
Regnskap sammenlignet med budsjett for 2013:
På grunn av problemer med banken hadde vi per 21. oktober 2013 4400 kr 
innbetalt som
vi ikke vet om er kontingent eller kvotekjøp.
Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim s. 1/3
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338
Endelig godkjenning utsettes til halvårsmøte vår 2014 – helst tidlig på 
våren (februar).
Budsjett for 2014:
Vi viderefører innkjøp som ennå ikke er gjort av sofa, disker til 
Reitgjerdet og oppgradering
av maskiner.
Vi vedtar å sette av 10000 til utgifter i forbindelse med flytting, 
tekniske tiltak osv.
Budsjett godkjent ved akklamasjon.
Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim s. 2/3
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338
Dagens dato: 03.12.2013 12.11.2012
Inntekter Regnskap Max, per 21.10.2013: Budsjett
3100 Medlemskontingent 5650???
3450 Sponsormidler 0,00 0,00
3900 Diskplass 0,004400???
8000 Renteinntekter 67,42 50,00
8300 Andre inntekter 58,00
Sum
Utgifter
4000 Varekjøp
7350 Sosiale utgifter
8150 Bankgebyrer 5,00 50,00
8300 Andre utgifter 135,00
8400 Ekstraordinære utgifter 0,00
Sum
Resultat
1 250,00 15 000,00
1 200,00
5 775,42 16 250,00
6 181,00 42 500,00
1 367,80 4 000,00
1 000,00
7 688,80 47 550,00
-1 913,38 -31 300,00
Maks beløp Dato for vedtak Merknad
Sofa 10000 2012-10-22styremøte
Disker til Reigjerdet 4000 2012-11-16genfors
Oppgradering av maskiner 10000 2012-11-16genfors
Tay 1500 08.04.2013styremøte
Inntekter Budsjett
3100 Medlemskontingent
3450 Sponsormidler
3900 Diskplass
8000 Renteinntekter 50,00
8300 Andre inntekter
Sum
Utgifter
4000 Varekjøp
7350 Sosiale utgifter
8150 Bankgebyrer 50,00
8300 Andre utgifter
8400 Ekstraordinære utgifter
Sum
Resultat
10 000,00
1 000,00
1 200,00
12 250,00
25 500,00
4 000,00
11 000,00
40 550,00
-28 300,00
4. Valg av leder, styre og valgkomité
Aleksander Heintz velges for ett år.
Benkeforslag:
Styre:
Øystein Hiåsen
Caroline Sæhle
Gunnar René Øie
Johan Blakkisrud
Christer Bru
Varamedlemmer:
1. vara: Knut Magnus Kvamtrø
2. vara: David Kaasen
Godkjent ved akklamasjon
Møtet hevet 19:12.
Nettverksgruppa, NTNU, Sem Sælands vei 7-9, NO-7491 Trondheim s. 3/3
http://www.nvg.ntnu.no
Organisasjonsnummer: 995 572 338
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gf20131203.pdf
Type: application/pdf
Size: 74290 bytes
Desc: not available
Url : http://list.nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20140224/10a181e3/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list