[Trondheim] Nettverksgruppa: Regnskap s langt i 2014

Gunnar Ren ie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Feb 24 17:22:02 CET 2014


Og her er regnskapet s langt i 2014, sammenlignet med budsjettet vi 
vedtok 3. desember:

https://www.dropbox.com/s/cfybf8ogvce2a40/Regnskap%20NVG%202014_per_20140224.pdf
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Regnskap NVG 2014_per_20140224.pdf
Type: application/pdf
Size: 41540 bytes
Desc: not available
Url : http://list.nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20140224/8c085b3a/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list