[Trondheim] Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Nov 5 20:56:03 CET 2020


Det blir Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00. 
På grunn av smittesituasjonen avholdes generalforsamlingen som nettmøte på 
NVG sin Jitsi-platfrom. Lenke til nettmøtet vil bli publisert på NVG sin 
nettside (www.nvg.ntnu.no) før møtet starter.

Hvis smitte-situasjonen tillater fysiske møter vil vi også benytte 
terminalrommet.

Vi minner om muligheten til å forhåndsstemme skriftlig i alle saker; 
forhåndsstemmer må være levert senest 2 dager før.

Endelig sakliste vil være klar innen en uke før, men disse sakene er satt 
opp så langt:

- Valg av ordstyrer og referent
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Rapport fra styret
- Godkjenning av regnskap og budsjett
- Valg av leder og styre
- Tilgang til rom for gjester fra Programvareverkstedet


Dette sier NVGs grunnregler og formål om generalforsamlingen:

2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.

  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.

  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.

  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.

  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.

  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.

  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.

  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.

  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.

  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.

-- 
Regards , Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Trondheim mailing list