[Trondheim] Regnskap og budsjett Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa 16. desember kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Dec 16 12:26:17 CET 2021


Hei,

Til sak 9:
Her er regnskap for 2021 og foreslått budsjett for 2022.

Mvh.
Gunnar René Øie
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nvg_gf_20211216_regnskap.pdf
Type: application/pdf
Size: 280850 bytes
Desc: Regnskap og budsjett for NVG GF 20211216
URL: <https://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20211216/33fc6179/attachment-0001.pdf>


More information about the Trondheim mailing list